Algemene voorwaarden

 

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Creditpartners. Creditpartners vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt en een account aanmaakt of informatie aanvraagt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Creditpartners zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven. Op onze website vindt u altijd de meest actuele privacyverklaring. Verder stellen wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte van wijzigingen. De laatste versie is aangepast op 1 april 2018. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Creditpartners, gevestigd te Apeldoorn aan de Booschutterstraat 1, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75451484.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Creditpartners verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en gebruikers van diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is Creditpartners ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen op de website van creditpartners.nl zijn gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Daarnaast verzamelen wij de gegevens die u middels het contactformulier achterlaat, waaronder mogelijk personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt om te reageren op het bericht.

De gegevens die wij verzamelen indien u een account aanmaakt op een van de applicatie-omgevingen van Creditpartners zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord), personalia, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies). Creditpartners gebruikt deze gegevens ter identificatie en om in het kader van de goede uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om gebruikers te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Om u een goede service te kunnen bieden heeft Creditpartners bovenstaande gegevens van u nodig. De verstrekking van uw persoonsgegevens aan Creditpartners is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Creditpartners te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Creditpartners aan te gaan. Wij verwerken uw gegevens dus omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, en verdere gegevens als u ons daar toestemming voor gegeven heeft. Indien wij uw gegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Voorts verwerkt Creditpartners gegevens van debiteuren van klanten van Creditpartners. Deze gegevens zijn personalia, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede gegevens over het betaalgedrag en communicatie tussen debiteuren en klanten van Creditpartners. Creditpartners gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering van de door haar aan haar klanten geboden dienstverlening.

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben analytische software ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics en Hotjar. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Tracking pixels

In de mails die wij namens onze klanten verzenden naar debiteuren maken wij gebruik van tracking pixels. Deze pixels worden enkel gebruikt voor het registreren of een mail is ontvangen en geopend. Deze informatie wordt vastgelegd en is inzichtelijk voor de klant namens wie de communicatie is verzonden. Hiermee heeft betreffende klant inzicht in de status van namens hen verzonden communicatie. De middels tracking pixels verzamelde informatie wordt bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Creditpartners niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. Zolang uw account actief is blijven de gegevens bewaard. Wanneer u de dienstverlening beëindigd of uw account gedurende een periode van 3 jaar niet heeft gebruikt, zullen wij de gegevens verwijderen.

U kunt Creditpartners op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Creditpartners kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is of indien het persoonsgegevens betreft die Creditpartners namens haar klanten bewaart en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat Creditpartners bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

− IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website; − Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies); − Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten en producten waar in ieder geval onder vallen postverwerkers, deurwaarders, leveranciers van e-mail-, sms- en telefonische verzenddiensten en banken of andere financiële instellingen waarmee Creditpartners samenwerkt in het kader van het bieden van financiering aan klanten van Creditpartners.

Creditpartners waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel.

Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Creditpartners hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Creditpartners zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Creditpartners gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Creditpartners of die van een derde partij waarmee wij samenwerken. Als wij samenwerken met een derde partij, hebben wij heldere afspraken met deze partij om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Tel: 085 – 0609900
Email: support@creditpartners.nl